ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุมงคล สุขะวนวัฒน์

ศ.ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

นายโฆษิต เลิศพรมสนธิ์

กุุล เจือสวัสดิ์

นายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ

Chiraaporn. Laima

สุญาพร ส้อตระกูกล

คาบสมุทร ลาภนิมิตรชัย

นางสาวนริศรา ประดาอินทร์

สุระพงศ์ เส้งโสต

ปิยวุฒิ มิตรานนท์

นาย ตรงจิตร์ ฐานกุล

สิรินทร ถิ่นพังงา

นางสาวมณี เพิ่มดวงศรี

ว่าที่ร.ต ก่อพงศ์ ล่าฟ้าเริงรณ

ข้าฯ ร้อยตรีคชาเมษฐ ดิษฐโส พร้อมครอบครัวดืษฐโส

ธัญภรณ์ เด็กหญิงกันต์ฤทัย อยู่จาตร์

นาย วินัย พงษ์จินดา

นายซินฮัว แซ่ลี้

กมลทิพย์ ละม้าย