ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

รัชดา น้อยศิริ

น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณวัฒน์

ชานน ภววงษ์ศํกดิ์

น.ส.จันทรวิภา ธนะโสภณ

นายประดิษฐ์ บุญเชิดพร้อมครอบครัว

วีรยา หงษ์ทอง

นางมาลินี สุนทรสิงห์

อุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์

น.ส.วลัย พินทุพีรโกวิท

กฤศนุ มหาทุมะรัตน์

นางสาวน้ำทิพย์ ใจทาวงศ์

ราณี วิจักขณากุล

บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์

นางสาวขวัญเมือง ศึกสงคราม

กุุล เจือสวัสดิ์

สุกัญญา จันทร์ชู และ ครอบครัว

นางสุทิมา ประสิทธิ์ตราไพศาล

ว่าที่ร้อยเอก ชนินทร์ ศรีแก้ว

น.ส.วิภาภรณ์ ว่องวีรชัยเดชา

พุธิพงศ์ ผิวนวล