ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

พิชชาพลอย มั่นคงอิทธิเดช

สมศักดิ์ สุวรรณประทีป และครอบครัว

มยุรี รู้สรรพกิจ

นางปรีดา ทองกัน

นายธำรงค์ ศิลาจารุ

ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์

อุบลวรรณ บุญญฤทธิ์

นายธีรยุทธ และ นางสุภาภรณ์ โสวะ พร้อมครอบครัว

นาง สำเภา จันดวง

นางสาว ธิติมา ปะทิรัมย์

นางสาวกาญจนา เพ็งทา

นายสหธรณ์ ปุญญปรมัตถ์

นางอุษา ผลพานิช และครอบครัว

นางสุพัชรินทร์ สัมปัตตะวนิช

ฉัตรชัย เลิศวิวัฒน์กุล

น.ส ดุษฏี จันทร์นิล

ว่าที่ร.ต ก่อพงศ์ ล่าฟ้าเริงรณ

เพ็ญพักตร์ ภักดีวงษ์

นายเชิดศักดิ์ เลิศบุญอัครพงศ์

นส.พนอจิตต์ ซิ้มประเสริฐ&ญาติ