ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

ฤติ สุนทรสิงห์

นายโฆษิต เลิศพรมสนธิ์

นายนิรันดร์ ตันติวัชรยานนท์

ทักษิณ. ภูวสรีเพ็ชฯ์

น.ส ณัฐนัยท์ เพชรสังข์

ไพรัชช์ วรธันยวิชญ์ และครอบครัว

อ้อยทิพย์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

นายประจักษ์ ตั้งเขาทอง

ชีวัน เกิดศิริ

นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร และครอบครัว

นางสาวปราณี เหมคต

วนิดา นิลงาม

นางสาวปารดา จิตต์รักธรรม

ปิยบุตร ณรงค์มี

ศ.ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

ยศ

นาย ตฤณ สกุณา

ลักษรา นิติกิตเจริญวงศ์

นางสว่างจิตต์ แสงจันทร์

นส.เง็กเซี้ยม. แซ่กัว