ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

ชญาภา ตินระโมระ

ไตร ศรีภูมิ

ไพโรจน์ ดานุพันธุ์ และครอบครัว

อาจ รามศิริ

นางสาวจิรัชญา รุ่งโรจน์ และครอบครัว

สุภิญญา ภิรมย์ศรี

คุณสุทธินี ศรีตุลา

พอหญิงเดือนงาม ยิ่งไพบูลย์

เจียง รามศิริ

นายวโรภาส วิริยะทว๊ศักดิ์

นายกฤตภาส นนทจันทร์

น.ส นพวรรณ มหามุสิก

นายณัฐวุฒิ มัจฉากล่ำ และครอบครัว

ศศิธร แสงเรืองรอบ

ร่วมทรัพย์ รักษาวงศ์

สุชาดา สกุลแต้

พรวิภา วิทยาศัย

นางสาวบังอร คำแสน

ชุลีพรรณ ไตรต้นวงศ์

เนตรทราย แสงโสด