ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

นายทัตเทพ มั่นประเทศ

นายธนกฤต บรรเจิดธนโชติ และครอบครัว

นายกิมฮวด แซ่ก้วย

ณรัณ นพคุณ

นางจันทรัตน์ ดีสิน

นาย ตฤณ สกุณา

นายสุวินัย อ่ำสำอางค์

นายมานิตย์ - นางสาวณันท์นภัส - ด.ญ. ปริม พรหมดวง

ประวีณา พันธ์แดง

นางสาวภัทร์สิริย์ ศรีสุวรรณ

สุพัตรา คุณาทวีสุข

วนิดส. สุขมาก

ลักษรา นิติกิตเจริญวงศ์

ผุสดี โกศัยกานนท์

จินจนา เสริมเกียรติพงศ์

นายธีรยุทธ และ นางสุภาภรณ์ โสวะ พร้อมครอบครัว

อุมาพร. พิมลบุตร

นางมาชิกา ขวัญธรรมปุญญา

นายภูตะวัน น้อยฤทธิ์

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุมาลย์ สงวนบุญ