ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

นาย สมโภชน์ นาง มาเรียเทเรซ่า รัตนอารียกรณ์

กาญ ดีเรืองโรจน์์

นายไพโรจน์ นาคาพงศ์

นา

วนิดา นิลงาม

นาย เทพพิทักษ์ ศัพทะนาวิน

เด็กหญิงธีริศรา ถนอมเนื้อ

ชาติศิริ บุญมาก

ด.ช.อริยะ พานิช

พร

นางนงเยาว์ สุคำภา และครอบครัว

นายไพรัช กลิ่นเกษรและครอบครัว

น.ส.ระพีพรรณ จงสุตกวีวงศ์

นางสาวรุ่งนภา แซ่เล้า

นพรัตน์ รังสรรค์ รังรัตน์ และศรัณย์ สืบกระแสร์

น.ส. นริสา ชาญพิทยกิจ และครอบครัว

บริษัท เอส.เอ็น. ออดิท แอดไวซ์เซอร์ จำกัด

นาย จริน จันดวง

พรฟ้า บุบผา

อรอนงค์ บัวนามและครอบครัว