ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

พอฤทัย สมุทรคีรี

นายสายัณห์ แสงสว่าง

วิภาวดี อุทัยสมนภา

น.ส.จันทรวิภา ธนะโสภณ

นายไพจิต นพรัตน์

นางกรองแก้ว แหลมสมุทร และครอบครัว

นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ และครอบครัว

นายปรีดา. ชัยรัตน์

สยาม

นายกัมปนาท ตันติวิท

ว่าที่ร.ต.หญิงชยาภรณ์ หมาดเส็ม

ข้าพระพุทธเจ้านายสุเทพและนางสายใจ ลิ้มทองกุล

นายนิธาน นางปณิดา และเด็กชายนรภัทร ชัยเนตร

ปวิธ การัณยภาส

ด.ญ. รินลดา ติระศิริชัย

บังอร เจริญผล

นายพงษ์พันธุ์ พรพรหมินทร์ และครอบครัว

ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภาและครอบครัว

นายทวัส ทาสุวรรณ

นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์