ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

น.ส.ปรญา บุญชื่น

ฤชุกรณ์ เติมทอง

ด.ญ.ธวัลปภา จึงขจรเกียรติ

สมยศ วิเศษศรี

ปิติ มังคละ

นางสาว นริศรา จันดวง

สุจิตรา เอกไมตรี

วนิดส. สุขมาก

ทนง คนธรรค์

สุรัสวดี ค้วนเครือ

ณัฐ การัณยภาส

สิริขวัญ สนธิภักดี

วิมลรัตน์ โชติวิทยธานินทร์

สุภาภรณ์ ศรีวรรณวิทย์

เนตรพรมมินทร์ พุทธา

ศิริพงษ์ ศิลปกุล

นางสาวอารีย์ พูลสวัสดิ์

วิชุดา เทียนแพ

นายสมศักดิ์ จตุรัตนชัยพร และครอบครัว

นายลือชัย จินวินิจนันท์