ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

ฟองทอง ร่มพฤก

คุณ วชิราภรณ์ ซีคิวร่า และครอบครัว

ครอบครัว พงษ์สมุทร

นายณรงค์เดช อินต๊ะเทพ

นางสาลินี ไพบูลย์สิทธิวงศ์ และครอบครัว

Peter Jensen

ธารทิพย์ ทองงามขำ

นางอรชร ศรีไทรล้วน

นางสาวรุ่งนภา แซ่เล้า

ฉัตรชัย เลิศวิวัฒน์กุล

Seyed Mohamed (Sayna)

บริษัท ซีนิธ เมทอล อินดัสทรี จำกัด

บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์

นืยม ยอดบางตาล

นางสาวดวงกมล ศรีสุธะ และครอบครัว

นางณปภัช เดชธัญญนนท์

นายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ

นายมาโนช หงษ์จินดา

นายสุรพงค์ เพชรอาวุธ

นายณัฐพล เกษมใหม่เเละครอบครัว