ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

นายอภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์

น.ส.ปรญา บุญชื่น

นายรุ่งโรจน์-นางบุปผา พูลสวัสดิ์ และครอบครัวพูลสวัสดิ์

อาจ รามศิริ

นาย กิตติสุนทร และ ม.ล. ศรีจันทนา วงศ์สงวน

นางสาวภรภัท . ศิริวงษ์

กุุล เจือสวัสดิ์

พงษ์ศักดิ์ เสริมพงษ์พันธ์ และ ครอบครัว

นภณัฐ ภณสรนันท์ และครอบครัว

นายชาตรี แก้วพาดี พร้อมครอบครัว

ณัฐธกานต์ ลิ้มเมธาพันธ์

ประภาส เที่ยงธรรมและภรรยา

พรเพ็ญ แผ่นภาษิต และครอบครัว

ธีรศักดิ์ ทิพยปิ่นวงค์

ชุลีกร สุขป้อม

ภาวนา พรรณศิริ

นางมาชิกา ขวัญธรรมปุญญา

นายอภิชัย ถิรตันตยาภรณ์

นายไพโรจน์ นาคาพงศ์

วริศรา นาคประดิษฐ์